Dịch vụ thầu phụ sản xuất

Dịch vụ thầu phụ sản xuất là dịch vụ thầu công đoạn sản xuất giúp giảm nhẹ sử dụng nhân sự trực tiếp, nâng cao tính cạnh trang và thúc đẩy sự phát triển, giảm thiểu rủi ro trogn quá trình sản xuất.